Gratis Consult

Privacy Policy

Milieubeheer Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Milieubeheer Nederland, Mercuriusweg 1, 7202 BS te Zutphen.

Tim uit den Bogaard is de compliance officer van Milieubeheer Nederland. Hij is te bereiken via backoffice@milieubeheernederland.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Milieubeheer Nederland als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Deze privacyverklaring ziet niet toe op de dienstverlening waar Milieubeheer Nederland optreedt als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het tot stand brengen van een overeenkomst met een Leverancier voor het leveren van energie of energie gerelateerde producten en diensten.

Het verwerken van facturen en betalingen.

Klantenservice.

Het behandelen van geschillen, vragen en klachten.

CRM.

Marketing.

De grondslagen van de gegevensverwerking zijn derhalve uitvoering van een overeenkomst (AVG Art. 6b) en gerechtvaardigd belang (AVG Art. 6f).

Milieubeheer Nederland legt eveneens afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze diensten. Milieubeheer Nederland verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en Milieubeheer Nederland te vragen deze te vervangen, corrigeren, over te dragen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Milieubeheer Nederland. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar backoffice@milieubeheernederland.nl .

We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen twee weken, op uw verzoek.

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Milieubeheer Nederland niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. In het geval van een weigering zal Milieubeheer Nederland altijd de reden noemen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u als u het idee heeft dat Milieubeheer Nederland niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Milieubeheer Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via backoffice@milieubeheernederland.nl .

De door Milieubeheer Nederland verwerkte gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dit vereist. Voorts zorgen wij ervoor dat opslag van uw persoonsgegevens alleen in de EER plaatsvindt.

Wel kan Milieubeheer Nederland zogenaamde verwerkers inschakelen om voor haar bepaalde werkzaamheden uit te voeren, zoals systeembeheer, bedrijfsmiddelenbeheer etc. Deze organisaties werken in opdracht van Milieubeheer Nederland en zorgt contractueel voor passende waarborgen voor de dataprivacy.

Heeft u vragen of opmerking over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan Milieubeheer Nederland via backoffice@milieubeheernederland.nl.

Milieubeheer Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Zutphen 2021

Dit is de Privacyverklaring van Milieubeheer Nederland, statutair gevestigd te Zutphen en kantoorhoudende te Zutphen aan De Mercuriusweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 68956517.

 

Zonnepanelen

Inductieketel

Airconditioning

Thuisbatterij

Klaar om te besparen?

Meld je aan voor een gratis consult