Algemene voorwaarden Zonnepanelen Zakelijk

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – Milieubeheer Nederland

1. Milieubeheer Nederland is bereid het Project te realiseren en aan Klant op de Projectlocatie ter beschikking te stellen voor een vaste maandelijkse exploitatie vergoeding plus een kostendekkende vergoeding voor onderhoud, service en verzekering gedurende een periode van 180 maanden, onder voorbehoud van de uitkomst van een finale due diligence door Milieubeheer Nederland. 

2. Klant biedt aan Milieubeheer Nederland aan om het Project te realiseren uitgaande van een maandelijkse exploitatievergoeding exclusief kosten voor onderhoud, service en verzekering van € xxx. De verwachte kosten voor onderhoud, service en verzekering bedragen € xxx per jaar. 

3. Gedurende de contractperiode heeft Klant recht op alle baten die samenhangen met de energieproductie door het Project.

4. Om de haalbaarheid van het Project te bevestigen zullen Milieubeheer Nederland en Klant samenwerken om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit haalbaarheidsonderzoek behelst onder andere het volgende: 

a) De SDE+: Het verkrijgen van de SDE+ is een essentiële voorwaarden voor Milieubeheer Nederland om het project te kunnen realiseren. Klant zal verkregen SDE+ rechten overdragen aan Milieubeheer Nederland. Alle SDE+ inkomsten die Milieubeheer Nederland vervolgens zal ontvangen zullen één op één worden doorgezet aan Klant door middel van verrekening met de maandelijkse exploitatievergoeding. Indien de SDE+ subsidie nog moet worden aangevraagd biedt Milieubeheer Nederland aan om de subsidieaanvraag in te dienen voor een vergoeding van € 1295.00 exclusief BTW. 

b) De netaansluiting: Voor het verkrijgen van de SDE+ is het verplicht dat de netbeheerder het Project kan en zal aansluiten via een grootverbruikaansluiting. Milieubeheer Nederland kan de netbeheerder een offerte vragen voor het realiseren van de aansluiting. Milieubeheer Nederland biedt aan om de offerteaanvraag bij de netbeheerder te begeleiden voor een vergoeding van € 395.00 exclusief BTW. 

c) Draagkracht dak: Er wordt aangetoond dat de dakconstructie van het gebouw op de Projectlocatie waarop het Project wordt gemonteerd dient voldoende draagkracht te hebben om het systeem te dragen. Ter bevestiging zal Klant constructietekeningen aanleveren en/of draagkrachtberekeningen laten uitvoeren door een gekwalificeerd technisch bureau en aan Milieubeheer Nederland overhandigen. Milieubeheer Nederland biedt aan om namens de klant een draagkrachtberekening te laten uitvoeren door een gekwalificeerd technisch bureau voor een vergoeding van € 395.00 exclusief BTW en exclusief de kosten van de werkzaamheden verricht door de constructeur zijn voor rekening van Klant. De kosten van de constructeur worden één-opéén door Milieubeheer Nederland doorbelast aan Klant. 

d) Opstalrecht: Er wordt een opstalrecht ten behoeve van Milieubeheer Nederland op het Project gevestigd. Klant zegt, als eigenaar van het pand, toe te zullen meewerken aan het vestigen van een opstalrecht inclusief een kwalitatieve verplichting voor het Project voor een periode van 16 jaar. Klant zegt toe actief te zullen bijdragen aan de communicatie met een eventuele hypotheekgever (bank) van het pand die zal moeten instemmen met het vestigen van het opstalrecht, de kwalitatieve verplichting en de rangwisseling tussen hypotheek en opstalrecht. 

e) Business case: Milieubeheer Nederland en Klant zullen samenwerken om de business case van het project op te stellen en te valideren. Milieubeheer Nederland zal hiertoe onder andere offertes uitbrengen als zijnde leverancier, systeem configuraties doorrekenen en opbrengstberekeningen laten verrichten. Milieubeheer Nederland rekent hiervoor een vergoeding van € 500.00 exclusief BTW.

5. Klant en Milieubeheer Nederland mogen deze overeenkomst opzeggen indien uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat:

 a) De SDE+ of SDE++ aanvraag door de subsidieverlener is afgewezen; 

b) Klant geen toestemming van de netbeheerder krijgt voor het aansluiten van het Project op een grootverbruikaansluiting, danwel voor het op het openbare net invoeden van de stroom die door het Project wordt geproduceerd; 

c) De dakconstructie onvoldoende draagkracht heeft om het Project te dragen en eventuele benodigde versterkingen aan het dak niet met behoud van een voor de klant positieve business case kunnen worden gerealiseerd; 

d) Een eventuele hypotheekverstrekker geen toestemming geeft voor de rangwisseling ten behoeve van het vestigen van het opstalrecht of om andere redenen geen opstalrecht gevestigd kan worden; 

e) De business case voor de Klant die wordt berekend op basis van het haalbaarheidsonderzoek in enig jaar gedurende de exploitatieovereenkomst negatief uitvalt. 

Bij opzegging conform dit artikel 5 blijft Klant evenwel verplicht Milieubeheer Nederland de vergoedingen te betalen voor de onder artikel 4 verrichte werkzaamheden.

6. Milieubeheer Nederland heeft, vanaf het moment dat het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en deze overeenkomst niet is opgezegd op grond van artikel 5 van deze overeenkomst, 12 weken de tijd om de hieronder genoemde contracten op te stellen, haar due diligence af te ronden en de finale investeringsgoedkeuring te verlenen, ervan uitgaande dat Klant medewerking aan de due diligence zal verlenen, en alle hieronder beschreven overeenkomsten en voorwaarden zijn geëffectueerd dan wel gerealiseerd: 

a) Installatieovereenkomst: Milieubeheer Nederland zal de installatie opleveren volgens de installatie-voorwaarden. Dit zijn marktconforme voorwaarden zoals een installatiegarantie van minimaal 1 jaar, een zonnepanelen garantie van 15 jaar en een omvormer garantie van 15 jaar (of minder indien gewerkt wordt met een aparte reservering voor de omvormer). 

b) Exploitatieovereenkomst: Milieubeheer Nederland en Klant zullen de exploitatieovereenkomst sluiten voor een periode van 180 maanden vanaf de oplevering van het Project. In deze overeenkomst worden de rechten en plichten van Milieubeheer Nederland en Klant gedurende de gecontracteerde exploitatieperiode ten opzichte van elkaar geregeld. 

c) Onderhoud en verzekering: klant zal een onderhouds- en serviceovereenkomst aangaan om het Project te verzekeren. De kosten voor onderhoud en verzekering worden één op één doorbelast aan Klant. 

d) Opstalovereenkomst: De opstalovereenkomst zal de afspraken vastleggen waaronder Klant en Milieubeheer Nederland een opstalrecht ten behoeve van Milieubeheer Nederland zullen vestigen met betrekking tot het Project.

In aanvulling op artikel 5 mag Milieubeheer Nederland deze overeenkomst opzeggen indien uit de due diligence van het Project blijkt dat niet aan de voorwaarden voor financial close van het project kan worden voldaan.

 7. Milieubeheer Nederland berekent een administratieve vergoeding van € xxx exclusief BTW voor het opmaken van de contracten en afsluiten van de financiering ten behoeve van het Project. De administratieve vergoeding wordt direct na ondertekening van de exploitatieovereenkomst aan Klant gefactureerd. Indien op basis van de finale due diligence geen financial close kan worden bereikt blijft Klant evenmin de administratieve vergoeding verschuldigd. 

8. Klant draagt de kosten van de notaris voor het vestigen van het opstalrecht. Deze kosten worden geraamd op € 1000.00 exclusief BTW. Milieubeheer Nederland werkt met een vaste notaris met veel ervaring op het gebied van opstalrechten voor zonneenergieprojecten.

9. De kosten van de SDE+ subsidieaanvraag, notaris, constructeur en Milieubeheer Nederland vergoedingen kunnen worden meegefinancierd met de projectinvestering. Bij het meefinancieren van deze kosten worden deze kosten opgeteld bij de investering en wordt de maandelijkse exploitatievergoeding evenredig verhoogd. Klant krijgt de meegefinancierde kosten vergoed bij start van de realisatie van het project, onder de opschortende voorwaarde dat alle onder artikel 6 van deze overeenkomst genoemde overeenkomsten volledig en ondertekend zijn. 

10. Klant krijgt een optie om na afloop van de contractperiode (180 maanden) het Project in eigendom te verkrijgen door betaling van een koopoptiesom ter hoogte van 8% van de totale investeringskosten van het project. De betaling van de koopoptiesom kan worden verrekend met de door Milieubeheer Nederland ontvangen SDE+ inkomsten na de exploitatieperiode, zodat Klant per saldo geen extra betaling hoeft te doen. 

11. Klant en Milieubeheer Nederland zullen z.s.m. en gezamenlijk in goed overleg en met begrip voor de wederzijdse belangen het haalbaarheidsonderzoek verrichten en de verschillende contracten zoals hierboven genoemd opstellen, daartoe de nodige documentatie aanleveren en medewerking verlenen aan de due diligence. 

Algemene voorwaarden Zonnepanelen Particulier

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – Milieubeheer Nederland

Artikel 1 (huur/ verhuur)

1. Verhuurder zal Huurder vanaf de ingangsdatum van de leaseovereenkomst op basis
van huur, het hierna in artikel 2 nader omschreven Object(en), ter beschikking stellen,
gelijk Huurder het Object(en) op genoemde basis in gebruik zal aanvaarden.
2. Huurder verbindt zich om Verhuurder de bij levering aangeboden
Acceptatieverklaring rechtsgeldig ondertekend te doen toekomen op het moment
dat Object(en) hem met alle toebehoren en bescheiden door de leverancier daarvan
is geleverd, voor gebruik ter beschikking is gesteld, goed functioneert, en in alle
opzichten in goede en deugdelijke staat verkeert, zonder(on)zichtbare gebreken of
beschadigingen.
3. Deze overeenkomst wordt van kracht zodra de Acceptatieverklaring na oplevering
ondertekend is.
4. Huurder verklaart hierbij Object(en) ten behoeve van de uitoefening van zijn bedrijf
of beroep vanaf de ingangsdatum van de Leaseovereenkomst voor eigen rekening en
risico te zullen gebruiken.

Artikel 2 (objecten)
1. Verhuurder stelt de in Annex 1 gespecificeerde Object(en) aan de huurder ter
beschikking op basis van huur.
2. De huurder verklaart vertrouwd te zijn met het gebruik der in huur gegeven
goederen en verbindt er zich toe er een oordeelkundig gebruik van te maken en ze in
goede staat van werking en onderhoud te bewaren.
Artikel 3 (Eigendomsvoorbehoud)
1. De eigendom van de Objecten blijft na aflevering en/of installatie van Verhuurder.
2. Het eigendom van de Objecten gaat pas over nadat huurder alle termijnbetalingen
heeft voldaan.
3. De verhuurder heeft tevens het fiscaal eigendom van de Objecten.

Artikel 4 (levering)
1. Leverancier is Milieubeheer Nederland, gevestigd te Zutphen. Telefoon 055-2071130,
email: info@milieubeheerNederland.nl
2. Leverancier zal geen leveringskosten in rekening brengen.
3. Object(en) worden geleverd en geinstalleerd.
4. Bij vragen over het product of bij een technisch defect dient u contact op te nemen
met de leverancier.

Artikel 5 (Huurperiode)
1. De Huur wordt aangegaan voor een periode van A termijnen (huurperiode).
Gedurende de looptijd van de overeenkomst is deze niet opzegbaar.
2. Als Ingangsdatum geldt de datum van aflevering van de Objecten aan Huurder.

Artikel 6 (Huurprijs)
1. De door Huurder verschuldigde huurprijs bedraagt per maand € B excl. BTW.
2. De huurtermijnen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd; de eerste huurtermijn moet
zijn voldaan voor of uiterlijk op de in artikel 5 bedoelde Ingangsdatum, de tweede
huurtermijn na verloop van één maand en zo verder.

Artikel 7 (De Betaling)
1. Huurder verleent door ondertekening van een bij deze overeenkomst gevoegd
machtigingsformulier voor automatische incasso een onherroepelijke machtiging aan
de Verhuurder om al hetgeen de Huurder uit hoofde van deze overeenkomst te
eniger tijd verschuldigd mocht zijn van diens bankrekening te doen afschrijven,
waarbij de Huurder zich verplicht om toereikend saldo voor de termijnen op deze
rekening aan te houden.

Artikel 8 retourneren
1. Bij het einde van de Huur na afloop van de Huurperiode, indien de Huurder afziet
van zijn koopoptie, of in geval van ontbinding is Huurder verplicht, Object(en) in
goede en oorspronkelijke staat aan Verhuurder te retourneren op een door
Verhuurder aan te wijzen plaats en wijze. Indien Huurder daarmee in gebreke blijft
verbeurt Huurder aan Verhuurder een boete ter grootte van € 100,00 exclusief BTW,
voor iedere dag dat de objecten niet zullen zijn geretourneerd.
2. Alle kosten verband houdende met de retournering aan Verhuurder, daaronder
begrepen de kosten van vervoer naar een door Verhuurder opgegeven bestemming
zijn voor rekening van Huurder

Artikel 9 (Overdracht van de operational leaseovereenkomst)
1. Verhuurder is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen welke voor hem
voortvloeien uit de leaseovereenkomst, alsmede de eigendom van de Objecten
over te dragen dan wel te verpanden aan één of meer derden. Huurder verklaart
door ondertekening van deze overeenkomst dat hij een zodanige overdracht c.q.
verpanding – voor zover daarvoor nodig erkent en daarmee instemt en dat hij, na
mededeling van de overdracht c.q. verpanding, het Object zal houden voor deze
derde als eigenaar of, in geval van verpanding, als pandhouder.
2. huurder verstrekt verhuurder alle benodigde informatie die verhuurder of de in
artikel lid 1 genoemde derde nodig heeft om financiering tot stand te brengen
en/of goed te keuren. Huurder levert binnen 14 dagen na ondertekening de
benodigde informatie aan bij verhuurder en/of derde aan.

Artikel 10 (Aansprakelijkheid)
1. Huurder draagt alle risico’s ook met betrekking tot Object(en), daaronder
begrepen doch niet beperkt tot de risico’s van verlies, tenietgaan van of schade
aan Object(en) als gevolg van welke oorzaak ook.
2. Indien een dergelijk risico zich verwezenlijkt of indien Object(en) om enige
andere reden onbruikbaar, defect of niet voor Huurder beschikbaar is, blijft Huurder
niettemin verplicht, de operationele leaseovereenkomst volledig na te komen en de
huurtermijnen aan Verhuurder te voldoen.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door Huurder te lijden schade of te
maken kosten als gevolg van c.q. in verband met de verwezenlijking van de hiervoor
genoemde risico’s c.q. het onbruikbaar, buiten werking, defect of niet beschikbaar
zijn van het Object.
4. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle schade en kosten voortvloeiende uit en
verband houdende met schade of letsel aan derden, onder wie Huurders personeel,
veroorzaakt door de Objecten of voortvloeiende uit het houden, gebruik of vervoer
van Object(en).
5. De Huurder zal schade binnen 2 werkdagen telefonisch aan Verhuurder melden
en dit vervolgens direct daaraan schriftelijk aan Verhuurder bevestigen.

Artikel 11 (voorbehoud acceptatie offerte)
1. Deze offerte heeft niet te gelden als een aanbod als bedoeld in artikel 6:217 BW.
Door ondertekening van de offerte gaat huurder akkoord met deze offerte, maar
komt er nog geen overeenkomst tot stand tussen verhuurder en huurder.
2. Een overeenkomst tussen huurder en verhuurder komt pas tot stand nadat
verhuurder de ondertekende offerte schriftelijk heeft ondertekend. Het staat
verhuurder vrij de offerte ongemotiveerd niet te aanvaarden.

Artikel 12 (Eigendomssituatie pand)
1. Aangaande de locatie waar object(en) in gebruik genomen zullen worden,
verklaart de huurder door ondertekening van deze overeenkomst: – Eigenaar van de
locatie te zijn – Casco huurder van de locatie te zijn; of – Toestemming van de
eigenaar te hebben ontvangen voor het plaatsen van de objecten.

 

artikel 13

13.1 Indien klant contract na verstrijken van het wettelijk bedenktermijn van 14 dagen wenst te ontbinden is klant verplicht 40% van de hoofdsom inclusief btw te betalen aan MBNL SERVICE BV.
13.2 Indien klant in gebreke blijft van haar betalingsverplichting uit hoofde van de afgesloten overeenkomst zullen alle bijkomende kosten zoals incassokosten voor rekening van klant zijn.

artikel 14

14.1 Indien klant een overeenkomst sluit met MBNL SERVICE BV voor het leveren en installeren van een van onze producten, dan is klant verplicht binnen 60 dagen na ondertekening van haar overeenkomst onze monteurs toegang te verschaffen tot de locatie en ruimtes tbv het installeren/ leveren van hetgeen contractueel overeengekomen is.

 

Mocht u naar aanleiding van deze voorwaarden nog vragen hebben neemt u dan gerust
contact met ons op, Ma t/m Zat van 08:00 tot 20:00 zijn wij zowel per mail
als telefonisch bereikbaar.


Met vriendelijke groet,

Team Milieubeheer Nederland

 

MBNL SERVICE B.V.
Industrieweg 99 f
7202CA Zutphen

 

0575-745012
backoffice@milieubeheernederland.nl
www.milieubeheernederland.nl

Algemene voorwaarden LED Verlichting

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – Milieubeheer Nederland

 

1 Toepasselijkheid – definities

1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden (“Voorwaarden”) maken deel uit van de huurovereenkomst (“Huurovereenkomst”) op

grond waarvan eventuele incassant / derde (“incassant / derde ” of “Verhuurder”) één of meer zaken of andere goederen

(“object”), omschreven in (een bijlage bij) de Huurovereenkomst, verhuurt aan de in de Huurovereenkomst aangeduide huurder

(“Huurder”).

1.2 Het object kan mede of uitsluitend bestaan uit software, waaronder wordt verstaan: applicatieprogrammatuur voor

informatieverwerking en/of communicatie, alsmede kopieën van die applicatieprogrammatuur. Een verwijzing in de

Huurovereenkomst of de Voorwaarden naar “object” houdt derhalve mede in de verwijzing naar software, indien de

Huurovereenkomst (mede) betrekking heeft op software.

1.3 De Voorwaarden maken voorts deel uit van elke andere overeenkomst of rechtshandeling waarin de Voorwaarden van

toepassing zijn verklaard. Zijn de Voorwaarden van toepassing op een andere overeenkomst of rechtshandeling, dan houdt een

verwijzing in de Voorwaarden naar de Huurovereenkomst in de verwijzing naar die andere overeenkomst of rechtshandeling.

1.4 Bij tegenstrijdigheid tussen een bepaling van de Huurovereenkomst en een bepaling van de Voorwaarden, gaat de bepaling

van de Huurovereenkomst voor. Een wijziging van de Huurovereenkomst is alleen dan bindend wanneer de wijziging op schrift

is gesteld en partijen schriftelijk hebben verklaard daarmee in te stemmen.

1.5 Gedefinieerde begrippen hebben de daaraan in de Voorwaarden of in de Huurovereenkomst toegekende betekenis, tenzij

uit de inhoud het tegendeel blijkt.

1.6 Een verwijzing in de Huurovereenkomst of de Voorwaarden:

1.6.1 naar een persoon omvat een natuurlijk persoon, vennootschap onder firma, maatschap, rechtspersoon en een

overheidsorgaan alsmede hun rechtsopvolgers;

1.6.2 naar artikelen houdt in de verwijzing naar artikelen van de Huurovereenkomst respectievelijk de Voorwaarden, zoals deze

op enig tijdstip zijn gewijzigd of vervangen;

1.6.3 naar object houdt mede in de verwijzing naar alle zaken of andere goederen die het object als omschreven in (een bijlage

bij) de Huurovereenkomst op enig tijdstip geheel of ten dele vervangen of daaraan worden toegevoegd.

 

 

2 Huurovereenkomst

2.1 Door het aangaan van de Huurovereenkomst verzoekt Huurder eventuele incassant / derde het object van de leverancier te

verkrijgen en doet Huurder aan eventuele incassant / derde het aanbod het object van eventuele incassant / derde te huren op

basis van de bepalingen van de Huurovereenkomst. Huurder kan dit aanbod niet herroepen. Indien de Huurovereenkomst

 

(mede) betrekking heeft op software, verkrijgt eventuele incassant / derde van de leverancier het niet-exclusieve en niet-

overdraagbare recht de software of een kopie daarvan aan Huurder te verhuren (“Verhuurrecht”).

 

2.2 eventuele incassant / derde heeft geen verplichtingen onder de Huurovereenkomst totdat ten genoegen van EVENTUELE

INCASSANT / DERDE aan de volgende voorwaarden is voldaan: (i) EVENTUELE INCASSANT / DERDE en Huurder hebben

rechtsgeldig de Huurovereenkomst ondertekend; (ii) EVENTUELE INCASSANT / DERDE heeft het object in eigendom

verkregen en/of het Verhuurrecht is aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE verleend; (iii) het object is door Huurder

overeenkomstig artikel 4 en de bepalingen van de Huurovereenkomst aanvaard; en (iv) de zekerheden en andere verklaringen

genoemd in de Huurovereenkomst zijn ten gunste van EVENTUELE INCASSANT / DERDE afgegeven.

2.3 Indien aan één of meer van de voorwaarden genoemd in artikel 2.2 niet is voldaan binnen een door EVENTUELE

INCASSANT / DERDE te bepalen termijn of de huurperiode is niet ingegaan binnen een door EVENTUELE INCASSANT /

DERDE te bepalen termijn na de verwachte datum van aflevering van het object genoemd in de Huurovereenkomst, is

EVENTUELE INCASSANT / DERDE bevoegd (maar niet verplicht) de door EVENTUELE INCASSANT / DERDE ondertekende

Huurovereenkomst eenzijdig te beëindigen.

2.4 In het geval van een beëindiging als bedoeld in artikel 2.3: (i) is eventuele incassant / derde jegens Huurder, leverancier of

een andere persoon niet aansprakelijk voor schade of kosten of enige andere verplichting; en (ii) is Huurder verplicht, terstond

op eerste verzoek aan eventuele incassant / derde te vergoeden alle bedragen die eventuele incassant / derde in verband met

de Huurovereenkomst of de ter zake van het object gesloten of te sluiten koopovereenkomst aan leverancier of een andere

persoon mocht hebben betaald en eventuele incassant / derde te vrijwaren voor iedere andere verplichting of aansprakelijkheid

die eventuele incassant / derde in het kader van de Huurovereenkomst of de koopovereenkomst op zich mocht hebben

genomen.

 

3 Verkrijging van het object

3.1 Huurder selecteert zelf het object en de leverancier van het object (“leverancier”) en moet zich ervan overtuigen dat het

object geschikt is voor Huurders doeleinden. Huurder zal voor eigen risico met de leverancier en, indien van toepassing, andere

derden onderhandelen en overeenstemming bereiken omtrent onder meer de specificaties en eigenschappen van het object,

tijdstip, wijze en kosten van aflevering en (waar nodig) de installatie van het object. eventuele incassant / derde is daarvoor niet

aansprakelijk.

3.2 Indien Huurder met de leverancier een koopovereenkomst sluit, worden alle rechten van Huurder uit deze ALGEMENE

HUURVOORWAARDEN – Milieubeheer Nederland

koopovereenkomst (inclusief het recht tot verkrijging van het object) en de verplichting tot betaling van de koopprijs

overgedragen aan eventuele incassant / derde, op voorwaarde dat de leverancier daarmee instemt.

3.3 Partijen kunnen overeenkomen dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2, eventuele incassant / derde voor risico van

Huurder

rechtstreeks met de leverancier de koopovereenkomst aangaat. Ook in een dergelijk geval is artikel 3.1 onverkort van

toepassing.

3.4 eventuele incassant / derde is jegens Huurder en de leverancier niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de

koopovereenkomst terzake van het object, anders dan de verplichting tot betaling van de koopprijs voor het object nadat het

object is afgeleverd aan en onherroepelijk is geaccepteerd door Huurder. Indien eventuele incassant / derde gehouden mocht

zijn tot nakoming van een andere verplichting, moet Huurder eventuele incassant / derde terstond en bij voorbaat daarvan

vrijwaren en deze verplichting voor eigen rekening ten behoeve van eventuele incassant / derde tijdig en behoorlijk nakomen.

 

4 Aflevering en acceptatie

4.1 Huurder is met uitsluiting van eventuele incassant / derde verantwoordelijk voor de aflevering van het object op het in de

Huurovereenkomst genoemde bedrijfsadres (“locatie”) of een andere tussen leverancier en Huurder overeengekomen plaats,

alsmede voor de installatie en het testen van het object en moet daartoe de noodzakelijke voorzieningen treffen. eventuele

incassant / derde is niet aansprakelijk voor vertraging bij de aflevering of installatie.

4.2 Huurder zal de levering van het object namens eventuele incassant / derde aanvaarden en bewerkstelligen dat de eigendom

van het object rechtstreeks van de leverancier overgaat op eventuele incassant / derde en, bij verhuur van software, dat

leverancier het Verhuurrecht aan eventuele incassant / derde verleent. Huurder moet, voordat hij de levering aanvaardt, zich

ervan overtuigen dat het object voldoet aan de met de leverancier overeengekomen specificaties en geen defecten of

beschadigingen heeft.

4.3 Indien Huurder het object op goede gronden weigert, moet Huurder dit onverwijld na de dag van aflevering van het object

schriftelijk aan eventuele incassant / derde meedelen. In dat geval is het bepaalde in artikel 14.7 van overeenkomstige

toepassing.

4.4 Bij acceptatie van het object moet Huurder onmiddellijk aan eventuele incassant / derde een ondertekend

acceptatiecertificaat afgeven. Door deze afgifte staat bindend vast dat Huurder het object heeft ontvangen en aanvaard en dat

het object goed functioneert en in alle opzichten ten genoegen van Huurder is.

 

5 Looptijd van de Huurovereenkomst

5.1 De huur van het object wordt aangegaan voor een vaste periode (“huurperiode”) genoemd in de Huurovereenkomst. Tenzij

anders is bepaald in de Huurovereenkomst, is de aanvangsdatum van de huurperiode steeds de laatste dag van de

kalendermaand waarin het object door Huurder is geaccepteerd. Na ommekomst van de huurperiode wordt de huur

automatisch onder dezelfde voorwaarden en tegen betaling van de huurtermijnen voortgezet voor telkens een periode van

twaalf (12) maanden (“verlengingsperiode”) tenzij: (i) Huurder tenminste drie (3) maanden voor het einde van de huurperiode

respectievelijk de verlengingsperiode schriftelijk aan eventuele incassant / derde meedeelt, de huur niet te willen voortzetten of

(ii) eventuele incassant / derde tenminste twee (2) maanden voor het einde van de huurperiode respectievelijk de

verlengingsperiode schriftelijk aan Huurder meedeelt de huur niet te willen voortzetten.

5.2 Voor zover niet anders is bepaald in artikel 9.8 en artikel 16.2, eindigt de Huurovereenkomst wanneer de huurperiode en de

verlengingsperioden (indien van toepassing) zijn verstreken en Huurder zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst is

nagekomen.

5.3 Huurder doet hierbij afstand van het recht tot tussentijdse opzegging of ontbinding van de Huurovereenkomst op de grond

dat het object om enige reden niet functioneert of kan worden gebruikt of op de grond dat de leverancier of een andere persoon

een verplichting jegens Huurder niet nakomt of niet kan nakomen.

 

6 Eigendom van het object

6.1 De juridische, economische en fiscale eigendom van het object (niet zijnde software) berust bij eventuele incassant / derde.

Ten aanzien van software is eventuele incassant / derde de economisch en fiscaal rechthebbende daarop. Tenzij anders is

bepaald in de Huurovereenkomst, heeft Huurder geen rechten op het object anders dan het recht tot gebruik van het object

overeenkomstig de bepalingen van de Huurovereenkomst.

 

6.2 Op verzoek en volgens de aanwijzing van eventuele incassant / derde zal Huurder merktekens terzake van de eigendom

van eventuele incassant / derde aanbrengen op het object. Huurder moet terstond mededeling doen van eventuele incassant /

derde ’s eigendomsrecht aan ieder die afgifte van het object vordert of daarop beslag doet leggen en in een dergelijk geval moet

Huurder voor eigen rekening passende maatregelen nemen ter bescherming van het object en de eigendomsrechten van

eventuele incassant / derde. Alle kosten die eventuele incassant / derde maakt in verband met een (dreigende) afgifte van of

(dreigend) beslag op het object komen ten laste van Huurder die eventuele incassant / derde terstond schadeloos moet stellen.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – Milieubeheer Nederland

6.3 Indien eventuele incassant / derde grond heeft te vrezen dat haar eigendomsrecht op het object kan worden aangetast door

beslag of andere handelingen van derden, is Huurder verplicht op eerste aanwijzing van eventuele incassant / derde het object

te verplaatsen naar een plaats die niet is aan te merken als de bodem van Huurder (als bedoeld in de Invorderingswet 1990).

Wanneer Huurder deze aanwijzing niet terstond opvolgt, is het bepaalde in artikel 17.4 van toepassing.

 

7 Risico Huurder draagt het risico van verlies of vernietiging van, alsmede het risico van defecten of schade aan, het object door

welke oorzaak ook, vanaf het aangaan van de koopovereenkomst met de leverancier tot het tijdstip dat het teruggegeven object

door eventuele incassant / derde is ontvangen in overeenstemming met de bepalingen van de Huurovereenkomst, tenzij het

verlies of de schade is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van eventuele incassant / derde onder de

Huurovereenkomst. eventuele incassant / derde is nimmer verplicht een vervangend object ter beschikking te stellen.

 

8 Gebruik en onderhoud

8.1 Voor zover niet anders is bepaald in artikel

8.2, mag het object uitsluitend door Huurder ten behoeve van zijn beroep of bedrijf worden gebruikt op de locatie (genoemd in

de Huurovereenkomst) en niet worden overgebracht naar een andere plaats. 8.2 Huurder is bevoegd het object tijdelijk ten

behoeve van reparatie of onderhoud te verwijderen van de locatie. Een rijdbaar of draagbaar object kan in het kader van de

normale uitoefening van Huurders onderneming buiten de locatie worden gebruikt, mits binnen het dekkingsgebied onder de in

artikel 9 bedoelde verzekeringen en nimmer buiten de Europese Economische Ruimte of de Schengenzone. Huurder moet op

eerste verzoek van EVENTUELE INCASSANT / DERDE schriftelijk opgave doen van iedere plaats waar het object (al dan niet

rijdbaar of draagbaar) zich op dat tijdstip bevindt.

8.3 Huurder is verplicht het object zorgvuldig en overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken in overeenstemming met (i) de

gebruiksvoorschriften van de leverancier en fabrikant, (ii) de op het gebruik, installatie en onderhoud van het object betrekking

hebbende wettelijke regelingen en overheidsvoorschriften (daaronder mede begrepen de op Huurder rustende verplichtingen uit

hoofde van verkeerswetgeving, milieuwetgeving, gezondheids- en veiligheidswetgeving), (iii) de bepalingen van voor het object

gesloten verzekeringsovereenkomsten en onderhoudsovereenkomsten en (iv) de bepalingen van de licentieovereenkomst(en).

8.4 Huurder is verplicht voor eigen rekening en risico:

8.4.1 alle vergunningen en toestemmingen, die op grond van enige wet, regelgeving of overeenkomst vereist zijn voor het

gebruik en de installatie van het object en de software voor het object, te verkrijgen en in stand te houden;

8.4.2 voor het gebruik van de software een licentieovereenkomst met de leverancier aan te gaan, waarvan de duur tenminste

gelijk is aan de huurperiode onder de Huurovereenkomst en om steeds zijn verplichtingen uit hoofde van de

licentieovereenkomst na te komen;

8.4.3 om een onderhoudsovereenkomst voor de duur van de huurperiode (en verlengingsperioden) aan te gaan en in stand te

houden met de leverancier, fabrikant of een andere gekwalificeerde, door de fabrikant aangewezen persoon; en

8.4.4 het object zorgvuldig te doen onderhouden en repareren in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van de

leverancier en/of fabrikant van het object, alsmede de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst, schade aan het object

terstond te herstellen en versleten of onbruikbaar geworden onderdelen van het object te vervangen door nieuwe, identieke of

verbeterde versies die zijn gefabriceerd door de leverancier of fabrikant van het te vervangen onderdeel.

8.5 Tenzij dit nodig is voor onderhoud van het object, mag Huurder niet een onderdeel van het object vervangen zonder

EVENTUELE INCASSANT / DERDE ’s toestemming. Indien Huurder een onderdeel van het object vervangt door andere zaken,

zal Huurder EVENTUELE INCASSANT / DERDE daarvan onverwijld in kennis stellen. Elke vervangende zaak wordt onderdeel

van het object.

8.6 Huurder staat er voor in dat het object niet zodanig met een andere zaak wordt verbonden dat het object bestanddeel van

die andere zaak wordt.

8.7 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EVENTUELE INCASSANT / DERDE , is Huurder niet bevoegd

toevoegingen of aanpassingen aan het object te (doen) verrichten of daaraan andere zaken aan te sluiten die niet zonder

beschadiging van het object kunnen worden verwijderd. EVENTUELE INCASSANT / DERDE is niet verantwoordelijk voor

gevolgen van aanpassingen of toevoegingen.

8.8 Alle zaken die Huurder aan of in het object aanbrengt of toevoegt of die het object geheel of ten dele vervangen, worden

eigendom van EVENTUELE INCASSANT / DERDE zodra deze in de macht van Huurder komen, ongeacht door wie de

aanschafkosten worden betaald en zonder dat Huurder recht heeft op vergoeding door EVENTUELE INCASSANT / DERDE .

Huurder draagt hierbij bij voorbaat al deze zaken in eigendom over aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE en verklaart deze

voor EVENTUELE INCASSANT / DERDE als eigenaar te houden.

8.9 Huurder is nimmer bevoegd het object te verkopen, over te dragen, te verpanden, in huurkoop te geven of anderszins te

bezwaren of te vervreemden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EVENTUELE INCASSANT / DERDE mag

Huurder niet (i) het object verhuren of aan derden in gebruik geven of (ii) zijn rechten uit de Huurovereenkomst overdragen of

bezwaren.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – Milieubeheer Nederland

8.10 Indien Huurder een verplichting uit dit artikel 8 niet nakomt, is EVENTUELE INCASSANT / DERDE bevoegd voor rekening

en risico van Huurder die maatregelen te treffen die EVENTUELE INCASSANT / DERDE nodig acht ten behoeve van het

onderhoud, behoud of reparatie van het object, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de Huurovereenkomst of op

grond van de wet.

 

9 Verzekering

9.1 Huurder is verplicht voor eigen rekening bij solide verzekeraars te verzekeren en verzekerd te houden: (i) het object tegen

verlies en beschadiging als gevolg van alle verzekerbare risico’s en gebeurtenissen (daaronder mede begrepen brand, diefstal,

verduistering en andere risico’s waartegen zaken als het object door een zorgvuldig eigenaar of gebruiker normaliter worden

verzekerd) voor een verzekerde som die niet lager is dan de volledige vervangingskosten van het object (“schadeverzekering”);

en (ii) alle risico’s van wettelijke aansprakelijkheid van EVENTUELE INCASSANT / DERDE , Huurder en hun werknemers

verband houdende met de eigendom, het bezit of gebruik van het object of veroorzaakt door het object

(“aansprakelijkheidsverzekering”).

9.2 Huurder moet op verzoek van EVENTUELE INCASSANT / DERDE ervoor zorgen dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE

op elke verzekeringspolis wordt aangemerkt als medeverzekerde en (tenzij het een aansprakelijkheidsverzekering betreft) als

degene aan wie uitkeringen onder de

verzekeringsovereenkomst moeten worden betaald. Huurder machtigt EVENTUELE INCASSANT / DERDE hierbij

onherroepelijk alle bedragen die onder een verzekeringsovereenkomst aan Huurder verschuldigd mochten worden, namens

Huurder te innen en daarvoor kwijting te geven.

 

9.3 Huurder zal EVENTUELE INCASSANT / DERDE uiterlijk op de dag van aflevering van het object het bewijs overhandigen

dat de verzekeringen overeenkomstig dit artikel zijn afgesloten en dat de verschuldigde premies daarvoor zijn betaald. Indien

Huurder dit bewijs niet levert of een andere verplichting uit dit artikel 9 niet nakomt, is EVENTUELE INCASSANT / DERDE

bevoegd (maar niet verplicht) naar eigen inzicht en voor rekening van Huurder het object te verzekeren op naam van

EVENTUELE INCASSANT / DERDE tegen alle door haar gewenste risico’s. Huurder is in dat geval verplicht terstond aan

EVENTUELE INCASSANT / DERDE de kosten van deze verzekeringen te vergoeden tezamen met een door EVENTUELE

INCASSANT / DERDE in rekening te brengen administratievergoeding.

9.4 De verzekeringen moeten ingaan uiterlijk op de dag dat het object aan Huurder wordt afgeleverd en voortduren tot de dag

dat het object overeenkomstig de bepalingen van de Huurovereenkomst aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE is

teruggegeven.

9.5 De Huurovereenkomst kan bepalen dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE op haar naam en voor rekening van Huurder

een schadeverzekering voor het object afsluit bij een door EVENTUELE INCASSANT / DERDE te selecteren verzekeraar. In

dat geval blijven de bepalingen van de artikelen 9.1, 9.2 en 9.3 buiten toepassing, voor zover zij betrekking hebben op de

schadeverzekering. De premies en andere kosten van de door EVENTUELE INCASSANT / DERDE afgesloten

schadeverzekering komen voor rekening van Huurder en moeten door Huurder op eerste verzoek worden voldaan. Het

dekkingsgebied onder de door EVENTUELE INCASSANT / DERDE te sluiten verzekering omvat de Benelux en daarbuiten tot

250 kilometer vanaf de grenzen van de Benelux.

9.6 Bij verlies van of schade aan het object of schade veroorzaakt door het object moet Huurder EVENTUELE INCASSANT /

DERDE en de verzekeraar(s) daarvan terstond in kennis stellen. Huurder is niet bevoegd een schadevergoedingsvordering met

verzekeraar(s) te regelen zonder EVENTUELE INCASSANT / DERDE ’s instemming, wanneer de schade groter is dan twintig

procent (20%) van de aanschafkosten van het object, met een minimum van euro 5.000,002/3 Eventuele incassant / derde

9.7 Bij herstelbare schade aan het object zal Huurder het object onverwijld ten genoegen van EVENTUELE INCASSANT /

DERDE (doen) herstellen. Een onder een verzekeringsovereenkomst aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE uitgekeerd

bedrag kan worden gebruikt voor betaling van de kosten van herstel van het object, tenzij Huurder een opeisbare schuld uit de

Huurovereenkomst onbetaald laat, in welk geval de verzekeringspenningen eerst worden aangewend ter betaling van die

schuld.

9.8 Indien het object volledig verloren of vernietigd is of zodanig is beschadigd dat herstel economisch niet verantwoord is

(“Totaal Verlies”), eindigt de huur en moet Huurder de Beëindigingssom (genoemd in artikel 16.3) aan EVENTUELE

INCASSANT / DERDE betalen binnen veertien (14) dagen na EVENTUELE INCASSANT / DERDE ’s schriftelijke opgave van

de omvang daarvan. Ook nadat zich een Totaal Verlies heeft voorgedaan, blijft Huurder verplicht de huurtermijnen aan

EVENTUELE INCASSANT / DERDE te betalen tot het tijdstip waarop EVENTUELE INCASSANT / DERDE hem schriftelijke

opgave van de Beëindigingssom doet. Wanneer EVENTUELE INCASSANT / DERDE de Beëindigingssom van Huurder heeft

ontvangen, zal EVENTUELE INCASSANT / DERDE de door haar van verzekeraars ontvangen verzekeringspenningen aan

Huurder betalen.

9.9 Huurder moet de bepalingen van elke door EVENTUELE INCASSANT / DERDE of Huurder afgesloten

verzekeringsovereenkomst tijdig nakomen en de voorschriften van de verzekeraars voor het gebruik van het object in acht

nemen. EVENTUELE INCASSANT / DERDE is bevoegd bij iedere verzekeraar te informeren of Huurder zijn

(betalings)verplichtingen onder de verzekeringsovereenkomst nakomt.

9.10 De omstandigheid dat een verzekering als bedoeld in dit artikel 9 ontbreekt of dat een verzekeraar om welke reden ook

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – Milieubeheer Nederland

niet onder de verzekering uitkeert, komt voor rekening en risico van Huurder, behoudens in het geval dat EVENTUELE

INCASSANT / DERDE mocht hebben nagelaten de schadeverzekering als bedoeld in artikel 9.5 af te sluiten of de premies

onder die schadeverzekering te betalen.

9.11 Huurder is verplicht aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE te verpanden alle rechten en vorderingen van Huurder uit

elke op enig tijdstip gesloten verzekeringsovereenkomst met betrekking tot het object, tot zekerheid voor de nakoming van al

hetgeen EVENTUELE INCASSANT / DERDE nu of in de toekomst van Huurder heeft of zal hebben te vorderen uit hoofde van

de Huurovereenkomst of uit welke andere hoofde ook. Huurder verklaart dat hij bevoegd is tot deze verpanding en dat op de

verpande rechten en vorderingen geen beslag is gelegd of een beperkt recht rust. EVENTUELE INCASSANT / DERDE is

bevoegd het pandrecht mee te delen aan de verzekeraar.

 

10 Huurtermijnen en andere vergoedingen

10.1 In het geval dat (i) het object in gedeelten aan Huurder wordt afgeleverd en EVENTUELE INCASSANT / DERDE de

leverancier voor deze deelleveringen betaalt of (ii) EVENTUELE INCASSANT / DERDE voorafgaande aan de aflevering van

(een gedeelte van) het object een (deel)betaling voor het object aan de leverancier doet, is Huurder aan EVENTUELE

INCASSANT / DERDE ten aanzien van elke deellevering en/of deelbetaling een vergoeding (“voorfinancieringsvergoeding”)

verschuldigd. EVENTUELE INCASSANT / DERDE stelt de voorfinancieringsvergoeding vast op een proportioneel gedeelte of

veelvoud van de eerste huurtermijn afhankelijk van de duur van de periode tussen het tijdstip van betaling aan de leverancier tot

de aanvangsdatum van de huur, alsmede de omvang van het betaald bedrag in verhouding tot de totale verkrijgingskosten voor

het gehele object. De voorfinancieringsvergoedingen moeten maandelijks, telkens op de laatste werkdag van een

kalendermaand, bij vooruitbetaling aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE worden voldaan.

10.2 Indien EVENTUELE INCASSANT / DERDE ’s kosten voor de verkrijging van het object vóór de aanvang van de

huurperiode wijzigen als gevolg van (i) prijsverhoging of (ii) een wijziging van wet of regelgeving met betrekking tot het object,

kan EVENTUELE INCASSANT / DERDE de huurtermijnen zodanig verhogen dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE

dezelfde netto-opbrengst na belasting realiseert als waarvan EVENTUELE INCASSANT / DERDE bij het aangaan van de

Huurovereenkomst is uitgegaan.

10.3 Huurder is verplicht aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE een vergoeding te betalen voor elke administratieve dienst

of andere handeling die

EVENTUELE INCASSANT / DERDE tijdens de looptijd van de Huurovereenkomst verricht. Daartoe behoren onder meer het

verstrekken van afschriften van de Huurovereenkomst of andere documenten, verwerking van een wijziging van Huurders

adresgegevens of bankrekening, schadegevallen en andere verzekeringskwesties, betalingsherinneringen, registratie van

zekerheidsrechten, wijziging van de Huurovereenkomst of te stellen zekerheden, berekening van afkoopsommen en wijzing van

onderhoudsvoorwaarden of prijzen. Huurder moet deze vergoedingen op eerste verzoek aan EVENTUELE INCASSANT /

DERDE voldoen. Een overzicht van deze vergoedingen kan worden geraadpleegd op de website van EVENTUELE

INCASSANT / DERDE en wordt op verzoek toegezonden. EVENTUELE INCASSANT / DERDE is bevoegd het overzicht en het

bedrag van de vergoedingen op elk tijdstip te wijzigen.

 

11 Belastingen, kosten en vertragingsrente

11.1 De huurtermijnen, interim en voorfinancieringsvergoedingen en andere door Huurder verschuldigde bedragen worden

steeds vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW) tegen het van tijd tot tijd geldende tarief. Huurder

moet de verschuldigde BTW aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE voldoen tezamen met, en op de vervaldag van, de

huurtermijn, vergoeding of ander verschuldigd bedrag.

11.2 Alle belastingen, accijnzen, leges en andere heffingen hoe ook genaamd (“belastingen”) en alle kosten die op enig tijdstip

verschuldigd zijn terzake van het object of wegens aflevering, transport, installatie, gebruik, demontage en teruggave van het

object, komen ten laste van Huurder die deze belastingen en kosten tijdig moet voldoen. Voor zover een belasting aan

 

EVENTUELE INCASSANT / DERDE wordt opgelegd of kosten door EVENTUELE INCASSANT / DERDE zijn betaald, moet

Huurder EVENTUELE INCASSANT / DERDE terstond schadeloos stellen.

11.3 Ten laste van Huurder komen alle kosten (daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot buitengerechtelijke en

gerechtelijke kosten, kosten van juridische bijstand in en buiten rechte, deurwaarderskosten en andere incassokosten) die door

of namens EVENTUELE INCASSANT / DERDE worden gemaakt in verband met (i) de invordering van een krachtens de

Huurovereenkomst door Huurder verschuldigd bedrag, (ii) de vordering tot nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de

Huurovereenkomst, (iii) een tekortkoming van Huurder onder de Huurovereenkomst, (iv) de uitoefening of waarborging van de

rechten van EVENTUELE INCASSANT / DERDE uit de Huurovereenkomst of op het object tegenover derden en (v) de

uitoefening of waarborging van de rechten van EVENTUELE INCASSANT / DERDE uit in verband met de Huurovereenkomst

verstrekte garanties en andere zekerheden. Huurder is verplicht al deze kosten op basis van volledige vergoeding onmiddellijk

op het eerste verzoek aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE te voldoen. In geval van invordering van achterstallige

huurtermijnen of andere bedragen, worden de ten laste van Huurder komende kosten vastgesteld op tenminste tien procent

(10%) van het achterstallige bedrag.

11.4 Indien Huurder een uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd bedrag niet op de vervaldag betaalt, is Huurder aan

EVENTUELE INCASSANT / DERDE rente over dit bedrag verschuldigd vanaf de vervaldag van dit bedrag tot de dag van

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – Milieubeheer Nederland

betaling tegen een tarief gelijk aan anderhalf procent (1,5%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een

volle maand. Huurder moet de verschuldigde rente terstond op eerste verzoek aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE

betalen. EVENTUELE INCASSANT / DERDE is echter bevoegd de inning van de verschuldigde rente op te schorten voor de

duur van de huurperiode of een andere door EVENTUELE INCASSANT / DERDE te bepalen periode, in welk geval de

verschuldigde rente na het verstrijken van de huurperiode of andere periode op eerste verzoek aan EVENTUELE INCASSANT /

DERDE moet worden betaald.

 

12 Betaling

12.1 Huurder is verplicht de voor de huur verschuldigde huurprijs in termijnen (“huurtermijnen”) aan EVENTUELE INCASSANT /

DERDE op de betreffende vervaldag te voldoen. De vervaldag van de eerste huurtermijn is de aanvangsdatum van de

huurperiode.

12.2 Voor de periode (“interimperiode”) vanaf de dag dat het object door Huurder is geaccepteerd tot de aanvangsdatum van de

huurperiode, is Huurder aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE een vergoeding (“interimvergoeding”) verschuldigd die door

EVENTUELE INCASSANT / DERDE , met inachtneming van de duur van deze interimperiode, wordt vastgesteld op een

proportioneel gedeelte van de eerste huurtermijn. De interimvergoeding moet uiterlijk worden voldaan op de aanvangsdatum

van de huurperiode.

12.3 Huurder machtigt EVENTUELE INCASSANT / DERDE de huurtermijnen en alle andere door hem verschuldigde bedragen

(inclusief BTW) door middel van automatische incasso op de betreffende vervaldagen te innen ten laste van Huurders

bankrekening in overeenstemming met de voorwaarden van de betreffende betalingsinstelling. Indien Huurder niet instemt met

de incasso van een verschuldigd bedrag, kan Huurder binnen acht (8) weken na de dag van inning zijn bank opdracht geven, de

debitering ongedaan te maken. In dat geval is Huurder aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE een administratievergoeding

verschuldigd, die tezamen met de eerstvolgende verschuldigde huurtermijn moet worden betaald.

12.4 Huurder is te allen tijde verplicht de huurtermijnen te voldoen aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE . Schade of

gebreken aan het object of de omstandigheid dat het gebruik van het object om enige andere reden niet mogelijk is of niet is

toegestaan krachtens enige wet, regeling of overeenkomst (zoals een licentieovereenkomst in geval van software), geven

Huurder niet het recht zijn (betalings)verplichtingen uit de Huurovereenkomst op te schorten. Huurder is niet bevoegd een aan

EVENTUELE INCASSANT / DERDE verschuldigd bedrag te verrekenen met, of de betaling daarvan op te schorten wegens,

een (beweerdelijke) vordering uit welke hoofde ook op EVENTUELE INCASSANT / DERDE , de leverancier of een andere

persoon. Voor zover Huurder op grond van de wet of overeenkomst een retentierecht terzake van het object heeft, doet Huurder

daarvan door het aangaan van de Huurovereenkomst onherroepelijk afstand

12.5 Alle bedragen die Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd is, moet Huurder zonder enige inhouding

of korting aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE voldoen. Indien Huurder op grond van een wet of regeling tot inhouding of

korting op een aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE verschuldigd bedrag verplicht is, moet Huurder telkens op de

betreffende vervaldag aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE betalen een zodanig aanvullend bedrag dat EVENTUELE

INCASSANT / DERDE in totaal ontvangt dezelfde som als EVENTUELE INCASSANT / DERDE zou hebben ontvangen zonder

de inhouding of korting.

12.6 Indien EVENTUELE INCASSANT / DERDE op grond van de Huurovereenkomst of uit andere hoofde aan Huurder een

bedrag is verschuldigd, is EVENTUELE INCASSANT / DERDE bevoegd deze schuld te verrekenen met elk bedrag dat Huurder

uit hoofde van de Huurovereenkomst of uit welke andere hoofde ook, al dan niet opeisbaar, aan EVENTUELE INCASSANT /

DERDE verschuldigd is of mocht worden.

12.7 EVENTUELE INCASSANT / DERDE heeft het recht, maar is niet verplicht, om facturen elektronisch aan Huurder ter

beschikking te stellen per e-mail of door middel van een klantenportaal. Indien op verzoek van Huurder desondanks papieren

facturen worden verstrekt, is EVENTUELE INCASSANT / DERDE gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.

 

13 Informatieplicht- inspectie

13.1 Huurder is verplicht EVENTUELE INCASSANT / DERDE terstond schriftelijk te informeren (i) indien op het object beslag

wordt gelegd of dreigt te worden gelegd of een derde afgifte van het object vordert of (ii) indien de verklaring als bedoeld in

artikel 16.1.16 wordt ingetrokken. Indien Huurder mededeling van betalingsonmacht doet als bedoeld in de Invorderingswet

1990 of enige sociale verzekeringswet, moet Huurder terstond op dezelfde dag EVENTUELE INCASSANT / DERDE daarvan

schriftelijk in kennis stellen.

13.2 Huurder verbindt zich om op verzoek van EVENTUELE INCASSANT / DERDE telkens binnen honderdtachtig (180) dagen

na het einde van Huurders boekjaar, aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE ter beschikking te stellen een door een

registeraccountant gecontroleerd en goedgekeurd jaarverslag over dat boekjaar met een balans en de verlies- en

winstrekening. Huurder is voorts verplicht EVENTUELE INCASSANT / DERDE op eerste verzoek al die inlichtingen te

verschaffen die EVENTUELE INCASSANT / DERDE redelijkerwijs mocht verlangen in het kader van de uitvoering van de

Huurovereenkomst.

13.3 Huurder moet EVENTUELE INCASSANT / DERDE op eerste verzoek in de gelegenheid stellen het object gedurende

kantooruren te inspecteren en daartoe iedere door EVENTUELE INCASSANT / DERDE aangewezen persoon toegang (doen)

verlenen tot de plaatsen waar het object zich bevindt.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – Milieubeheer Nederland

 

14 Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

14.1 Huurder erkent dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE en haar personeel geen bijzondere kennis hebben omtrent de

eigenschappen van het door Huurder uitgekozen object en dat Huurder niet heeft vertrouwd op verklaringen van EVENTUELE

INCASSANT / DERDE .

14.2 Huurder erkent dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE geen uitdrukkelijke of impliciete garantie geeft of een andere

verbintenis op zich neemt met betrekking tot het object, de leverancier of de onderhoudsmaatschappij (daaronder mede

begrepen de staat, kwaliteit, samenstelling en eigenschappen van het object). Elke garantie of andere verplichting die op grond

 

van de wet terzake van het (functioneren van het) object of het presteren door leverancier, fabrikant of onderhoudsmaatschappij

op EVENTUELE INCASSANT / DERDE mocht rusten, is uitdrukkelijk uitgesloten. EVENTUELE INCASSANT / DERDE is niet

aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken aan of in het object.

14.3 Indien het object is beschadigd of om een andere reden onbruikbaar of niet voor Huurder beschikbaar is, moet Huurder

niettemin de Huurovereenkomst volledig nakomen en is EVENTUELE INCASSANT / DERDE niet verplicht een vervangend

object ter beschikking te stellen en niet aansprakelijk voor door Huurder dientengevolge te lijden schade of te maken kosten.

14.4 EVENTUELE INCASSANT / DERDE is niet jegens Huurder, Huurders werknemers of een andere persoon aansprakelijk

voor enig verlies, schade of kosten van welke aard ook (daaronder mede begrepen bedrijfsschade, omzet en winstderving en

verlies van gegevens), direct of indirect veroorzaakt door het (gebruik of onderhoud van het) object, door het gemis van het

gebruik of onderhoud van het object of door schade aan of gebreken in het object.

14.5 De omstandigheid dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE onderhoudskosten namens de onderhoudsmaatschappij van

Huurder incasseert, doet niet af aan het bepaalde in de voorafgaande paragrafen van dit artikel 14 of het bepaalde in artikel

11.3. EVENTUELE INCASSANT / DERDE is niet verplicht tot doorbetaling van deze onderhoudskosten, tenzij de huurtermijnen

volledig zijn voldaan.

14.6 Uitsluitend voor het geval dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE niettegenstaande het bepaalde in de voorafgaande

paragrafen van dit artikel 14 aansprakelijk mocht zijn, dan is de totale aansprakelijkheid van EVENTUELE INCASSANT /

DERDE onder de Huurovereenkomst te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de onder de

Huurovereenkomst betaalde huurtermijnen.

14.7 Zolang de huur niet is beëindigd, zal EVENTUELE INCASSANT / DERDE , op verzoek en voor rekening en risico van

Huurder, hem het voordeel verschaffen van garantieaanspraken en andere rechten die EVENTUELE INCASSANT / DERDE

jegens de leverancier met betrekking tot het object heeft. Ter keuze van EVENTUELE INCASSANT / DERDE worden deze

garantieaanspraken en andere rechten jegens de leverancier aan Huurder overgedragen of Huurder wordt door EVENTUELE

INCASSANT / DERDE gemachtigd deze aanspraken en rechten namens EVENTUELE INCASSANT / DERDE uit te oefenen.

Huurder moet EVENTUELE INCASSANT / DERDE vrijwaren voor alle daaruit voortvloeiende schade, kosten en andere

verplichtingen.

 

15 Vrijwaring Huurder is verplicht EVENTUELE INCASSANT / DERDE te vrijwaren voor, en schadeloos te stellen terzake van,

elke aansprakelijkheid, verplichting, schade, rechtsgeding, vordering en alle kosten (tenzij deze zijn veroorzaakt door

EVENTUELE INCASSANT / DERDE ’s grove nalatigheid of opzet), die EVENTUELE INCASSANT / DERDE lijdt of maakt of die

op EVENTUELE INCASSANT / DERDE komt te rusten of tegen EVENTUELE INCASSANT / DERDE wordt ingesteld en die

voortvloeien uit of verband houden met de Huurovereenkomst, het object of Huurders gebruik van het object en de software.

Deze vrijwaringsverplichting blijft ook na beëindiging van de Huurovereenkomst van kracht.

 

16 Tekortkoming – tussentijdse beëindiging

16.1 Elk van de volgende omstandigheden is een tekortkoming door of aan de zijde van Huurder (“Tekortkoming”) en wordt aan

Huurder toegerekend, ongeacht of de Tekortkoming is ontstaan door of buiten toedoen of schuld van Huurder:

16.1.1 Huurder betaalt een huurtermijn of een ander bedrag dat krachtens de Huurovereenkomst verschuldigd is, niet op de

vervaldag en dit verzuim is niet binnen vijf (5) werkdagen na de vervaldag hersteld;

16.1.2 Huurder komt een andere verplichting uit de Huurovereenkomst niet na of handelt in strijd met een bepaling van de

Huurovereenkomst en de niet-nakoming of inbreuk, mits vatbaar voor herstel, wordt niet op eerste schriftelijk verzoek van

EVENTUELE INCASSANT / DERDE hersteld binnen de in dat verzoek door EVENTUELE INCASSANT / DERDE gestelde

termijn;

16.1.3 voor of bij het aangaan van de Huurovereenkomst is door of namens Huurder een onjuiste of onvolledige opgave gedaan

of zijn omstandigheden verzwegen, die van dien aard zijn dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE de Huurovereenkomst niet

of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan wanneer EVENTUELE INCASSANT / DERDE de juiste stand van zaken

had gekend;

16.1.4 het object wordt in beslag genomen voor de betaling van een schuld van Huurder of aan het object wordt schade

toegebracht terzake waarvan verzekeraars om enige reden geen schadeloosstelling aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE

uitkeren;

16.1.5 Huurder is in verzuim met betaling van belastingen of sociale verzekeringspremies of doet een mededeling van

betalingsonmacht aan de Belastingdienst of de met de invordering van sociale verzekeringspremies belaste instelling;

16.1.6 een aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE terzake van de Huurovereenkomst verstrekte zekerheid is ongeldig of

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – Milieubeheer Nederland

wordt betwist of de waarde van de verstrekte zekerheden biedt naar het oordeel van EVENTUELE INCASSANT / DERDE

onvoldoende dekking voor de verplichtingen van Huurder uit de Huurovereenkomst en Huurder is niet bereid of in staat op

eerste schriftelijke verzoek en ten genoegen van EVENTUELE INCASSANT / DERDE aanvullende of vervangende zekerheid

aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE te verstrekken;

16.1.7 Huurder of een andere persoon die ten behoeve van EVENTUELE INCASSANT / DERDE terzake van de

Huurovereenkomst zekerheid heeft verstrekt of andere verplichtingen op zich heeft genomen, is in verzuim met de nakoming

van zijn verplichtingen jegens EVENTUELE INCASSANT / DERDE uit hoofde van het betreffende zekerheidsdocument of

andere rechtshandeling;

16.1.8 EVENTUELE INCASSANT / DERDE heeft redelijke grond te vrezen dat Huurder zijn (betalings)verplichtingen uit de

Huurovereenkomst of een andere met EVENTUELE INCASSANT / DERDE gesloten overeenkomst niet zal (kunnen) nakomen

of dat inbreuk zal worden gemaakt op het eigendomsrecht van EVENTUELE INCASSANT / DERDE op het object;

16.1.9 besloten wordt tot de ontbinding of liquidatie van Huurder of Huurder staakt, of besluit tot staking van, zijn

bedrijfsactiviteiten of verplaatst, of besluit tot verplaatsing van, zijn onderneming naar een ander land dan waar Huurder bij het

aangaan van de Huurovereenkomst is gevestigd;

16.1.10 Huurder stelt aan schuldeisers een schuldregeling voor of laat opeisbare vorderingen van derden onbetaald of Huurder

wordt failliet verklaard of zijn faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of Huurder doet een mededeling van

betalingsonmacht als bedoeld in artikel 13.1;

16.1.11 Huurder vervreemdt het geheel dan wel een aanzienlijk deel van zijn goederen zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van EVENTUELE INCASSANT / DERDE of op een substantieel deel van de goederen van Huurder wordt beslag

gelegd en dit beslag is niet binnen dertig (30) dagen opgeheven;

16.1.12 de aandelen in het kapitaal van Huurder worden vervreemd als gevolg waarvan de zeggenschap over Huurder zonder

schriftelijke toestemming van EVENTUELE INCASSANT / DERDE wezenlijk wordt gewijzigd;

16.1.13 Huurder is in verzuim met de nakoming van een verplichting uit hoofde van (i) een andere door Huurder met

EVENTUELE INCASSANT / DERDE of een groeps¬maatschappij van EVENTUELE INCASSANT / DERDE gesloten

overeenkomst of (ii) een andere door Huurder jegens EVENTUELE INCASSANT / DERDE of een groepsmaatschappij van

EVENTUELE INCASSANT / DERDE verrichte rechtshandeling; 3/3 Eventuele incassant / derde

16.1.14 Huurder, zijnde een natuurlijk persoon, overlijdt, wordt onder curatele gesteld of verliest anderszins het vrije beheer

over zijn vermogen;

16.1.15 een van de omstandigheden genoemd in de paragrafen 16.1.8 tot en met 16.1.14 doet zich voor met betrekking tot

hetzij een persoon die zekerheid heeft verstrekt voor Huurders verplichtingen onder de Huurovereenkomst hetzij een directe of

indirecte moedermaatschappij van Huurder;

 

16.1.16 de ten behoeve van Huurder gedeponeerde verklaring van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 2:403 lid 1 onder (f)

van het Burgerlijk Wetboek wordt ingetrokken of een besluit daartoe wordt genomen; of

16.1.17 de voortzetting van de Huurovereenkomst is naar het oordeel van EVENTUELE INCASSANT / DERDE schadelijk voor

(i) EVENTUELE INCASSANT / DERDE of de financiële sector en/of (ii) de reputatie en/of de integriteit van EVENTUELE

INCASSANT / DERDE of de financiële sector.

16.2 Wanneer zich een Tekortkoming voordoet of heeft voorgedaan, is Huurder in verzuim en heeft EVENTUELE INCASSANT /

DERDE het recht, door één of meer kennisgevingen aan Huurder, de huur onder de Huurovereenkomst te beëindigen en/of de

Huurovereenkomst te ontbinden, terstond of met ingang van een door EVENTUELE INCASSANT / DERDE te bepalen datum

en indien EVENTUELE INCASSANT / DERDE dit recht uitoefent, moeten de Beëindigingssom en alle andere door Huurder uit

de Huurovereenkomst verschuldigde bedragen terstond op eerste verzoek aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE worden

betaald.

16.3 In geval van een tussentijdse beëindiging of ontbinding van de huur respectievelijk de Huurovereenkomst als bedoeld in

artikel 16.2 of indien EVENTUELE INCASSANT / DERDE de huur respectievelijk de Huurovereenkomst tussentijds beëindigt of

ontbindt op grond van de wet, is Huurder telkens terstond aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE verschuldigd een bedrag

(“Beëindigingssom”) dat gelijk is aan het totaal van:

16.3.1 de huurtermijnen en andere bedragen die onder de Huurovereenkomst opeisbaar verschuldigd zijn vóór de dag van

beëindiging/ontbinding en niet zijn betaald; en

16.3.2 de som van alle huurtermijnen die, indien de huur niet zou zijn geëindigd, vanaf de dag van beëindiging/ontbinding tot het

einde van de huurperiode (of verlengingsperiode indien van toepassing) verschuldigd zouden zijn geweest; en

16.3.3 alle kosten die EVENTUELE INCASSANT / DERDE maakt in verband met het terugnemen, het herstel en de

vervreemding of re-exploitatie van het object; en

16.3.4 alle andere verliezen en kosten die EVENTUELE INCASSANT / DERDE maakt of moet betalen in verband met de

voortijdige beëindiging van enige financieringsverplichting verband houdende met de Huurovereenkomst; en

16.3.5 een bedrag gelijk aan de door EVENTUELE INCASSANT / DERDE in zijn boeken geadministreerde restwaarde van het

object, in het geval dat (i) het object een Totaal Verlies is of (ii) EVENTUELE INCASSANT / DERDE het object niet kan

verkopen of opnieuw exploiteren voor het volledige bedrag van EVENTUELE INCASSANT / DERDE ’s investering in de

restwaarde van het object doordat het object niet wordt teruggegeven in de krachtens de Huurovereenkomst vereiste staat.

16.4 De rechten en bevoegdheden van EVENTUELE INCASSANT / DERDE omschreven in dit artikel 16 zijn in aanvulling op,

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – Milieubeheer Nederland

en niet in de plaats van, de rechten en bevoegdheden die EVENTUELE INCASSANT / DERDE toekomen op grond van een

andere bepaling van de Huurovereenkomst of op grond van de wet.

 

17 Teruggave van het object

17.1 Indien de huur van het object eindigt (door het verstrijken van de huur- of verlengingsperiode, tussentijdse ontbinding of

beëindiging of anderszins), is Huurder verplicht, voor eigen rekening (i) het object te brengen in de oorspronkelijke staat

(normale slijtage uitgezonderd) en te ontdoen van alle merktekens, labels en andere identificaties die Huurder aan het object

heeft aangebracht en (ii) het object aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE terug te geven op een door EVENTUELE

INCASSANT / DERDE aangewezen plaats in Nederland.

17.2 Huurder is verplicht alle zaken die hij aan of in het object heeft aangebracht of toegevoegd, op zijn kosten te verwijderen

en om voor eigen rekening alle schade aan het object als gevolg van een dergelijke verwijdering te herstellen, voordat het

object wordt teruggegeven of door EVENTUELE INCASSANT / DERDE wordt teruggenomen. Bij huur van software is Huurder

verplicht alle in zijn bezit zijnde kopieën daarvan aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE (of de leverancier) terug te geven of,

ter keuze van EVENTUELE INCASSANT / DERDE , te vernietigen en EVENTUELE INCASSANT / DERDE genoegzaam bewijs

van die vernietiging te verstrekken.

17.3 Huurder moet ervoor zorgen dat het object is verpakt overeenkomstig de verpakkings- en vervoersaanwijzingen van de

leverancier of EVENTUELE INCASSANT / DERDE en in elk geval zodanig dat het object tegen beschadiging is beschermd.

17.4 Indien Huurder het object niet teruggeeft binnen vijf (5) werkdagen na het einde van de huur of, bij tussentijdse beëindiging

van de huur op grond van artikel 16, het object niet terstond teruggeeft, is EVENTUELE INCASSANT / DERDE bevoegd de

terreinen of gebouwen te betreden waar het object zich bevindt en het object te verwijderen. Huurder zal EVENTUELE

INCASSANT / DERDE schadeloos stellen voor alle kosten (daaronder mede begrepen juridische kosten) die EVENTUELE

INCASSANT / DERDE maakt teneinde het object in zijn macht te brengen. Huurder doet afstand van elke vordering tot

vergoeding van schade als gevolg van het feit dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE het object in zijn macht brengt.

17.5 Indien Huurder het object niet teruggeeft binnen (vijf) 5 werkdagen na het einde van de huur, is Huurder terstond aan

EVENTUELE INCASSANT / DERDE verschuldigd een schadevergoeding die tenminste gelijk is aan de huurtermijnen (zo nodig

pro rata) vanaf de dag waarop het object moest worden teruggegeven tot de dag waarop het object daadwerkelijk in de macht

van EVENTUELE INCASSANT / DERDE is gebracht, onverminderd EVENTUELE INCASSANT / DERDE ’s recht op

vergoeding van overige schade als gevolg van Huurders verzuim en de bevoegdheden van EVENTUELE INCASSANT /

DERDE ingevolge artikel 17.4.

17.6 Indien het teruggenomen of teruggegeven object door welke oorzaak ook (anders dan normale slijtage) in een zodanige

staat verkeert dat het voor EVENTUELE INCASSANT / DERDE niet economisch is het object te herstellen en te verkopen,

moet Huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen, EVENTUELE INCASSANT / DERDE schadeloos stellen voor de

kosten van verwijdering van het object in overeenstemming met de toepasselijke milieuwetgeving.

17.7 De voorgaande bepalingen van dit artikel 17 blijven buiten toepassing indien Huurder een aan hem verleende koopoptie op

het object uitoefent en daartoe bevoegd is. Alle belastingen en kosten verbandhoudende met de koop van het object door

Huurder komen ten laste van Huurder. Het object wordt aan Huurder verkocht en geleverd op de plaats waar en in de staat

waarin het object zich dan bevindt, zonder enige vrijwaring of garantie van EVENTUELE INCASSANT / DERDE . Het object blijft

eigendom van EVENTUELE INCASSANT / DERDE totdat Huurder al hetgeen hij wegens de koop en levering van het object of

uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd is, aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE heeft betaald.

 

18 Besturingssoftware

18.1 Het object dat Huurder op grond van artikel 17 moet teruggeven, omvat alle besturingssoftware die op het object is

geladen, de gegevensdragers waarop de besturingssoftware aan Huurder is afgeleverd en alle licenties en licentiematerialen

(daaronder mede begrepen certificaten van oorsprong of vergelijkbare documenten). Voor zover toegestaan, zal Huurder de

licentie voor de besturingssoftware aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE overdragen bij teruggave van het object.

18.2 Huurder moet ervoor zorgen dat alle gegevens die op of in het object zijn opgeslagen, alle wachtwoorden, beveiligingen en

andere op de besturingssoftware of het object geïnstalleerde toegangsbeperkingen, zijn verwijderd voordat het object wordt

teruggegeven.

 

19 Hoofdelijke aansprakelijkheid

19.1 Indien onder Huurder meer dan één persoon of rechtspersoon wordt verstaan, zijn deze personen en rechtspersonen

jegens EVENTUELE INCASSANT / DERDE hoofdelijk verbonden schuldenaren en zijn zij, zowel gezamenlijk als ieder

afzonderlijk, aansprakelijk voor alle verplichtingen en schulden van Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst. Een

kennisgeving aan één van hen geldt als een geldige kennisgeving aan al deze personen. De omstandigheid dat het object

feitelijk wordt gebruikt door één van deze personen of rechtspersonen, doet niet af aan het bepaalde in dit artikel 19.1.

 

19.2 Uitgetreden of gewezen vennoten van een maatschap of vennootschap blijven tegenover EVENTUELE INCASSANT /

DERDE hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen EVENTUELE INCASSANT / DERDE op het tijdstip dat EVENTUELE

INCASSANT / DERDE schriftelijk in kennis is gesteld van het uittreden casu quo de ontbinding van de maatschap of

vennootschap, al dan ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – Milieubeheer Nederland

niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling van Huurder te vorderen heeft of zal verkrijgen uit hoofde van de

Huurovereenkomst.

19.3 Indien een hoofdelijk schuldenaar geheel of gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend of de schuldenaar uit een

verplichting wordt ontslagen of indien de Huurovereenkomst ten opzichte van één schuldenaar wordt beëindigd, bevrijdt dit de

andere hoofdelijke schuldenaren niet van hun verplichtingen jegens EVENTUELE INCASSANT / DERDE uit de

Huurovereenkomst.

 

20 Zekerheid Huurder is verplicht de persoonlijke en/of zakelijke zekerheid en andere verklaringen ten gunste van EVENTUELE

INCASSANT / DERDE , als bedongen in de Huurovereenkomst, vóór de aanvang van de huurperiode te (doen) stellen en in

stand te (doen) houden totdat alle verplichtingen tot zekerheid waarvoor deze zekerheidsrechten en andere verklaringen zijn

afgegeven, zijn nagekomen en betaald. Indien de waarde van de aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE verstrekte

zekerheden naar het oordeel van EVENTUELE INCASSANT / DERDE aanmerkelijk is verminderd, is Huurder verplicht op

eerste verzoek ten genoegen van EVENTUELE INCASSANT / DERDE aanvullende of vervangende zekerheid te verstrekken.

 

21 Gebondenheid EVENTUELE INCASSANT / DERDE – positie van derden

21.1 EVENTUELE INCASSANT / DERDE is niet gebonden aan hetgeen Huurder mondeling of schriftelijk heeft uitgewisseld

met werknemers van EVENTUELE INCASSANT / DERDE en heeft geen verplichtingen onder de Huurovereenkomst of een

andere rechtshandeling in het kader daarvan tenzij de verplichtingen op schrift zijn gesteld en namens EVENTUELE

INCASSANT / DERDE zijn aangegaan en ondertekend door een bestuurder of andere bevoegde vertegenwoordiger(s) van

EVENTUELE INCASSANT / DERDE .

21.2 De leverancier en elke andere persoon die heeft bemiddeld of betrokken is geweest bij het introduceren van de

Huurovereenkomst aan Huurder, zijn geen hulppersonen of vertegenwoordigers van EVENTUELE INCASSANT / DERDE en

zijn niet bevoegd namens EVENTUELE INCASSANT / DERDE te handelen. EVENTUELE INCASSANT / DERDE is niet

aansprakelijk voor enige door de leverancier of andere persoon aan Huurder gedane toezegging hoe ook genaamd.

 

22 Overdracht

22.1 EVENTUELE INCASSANT / DERDE is bevoegd op elk gewenst tijdstip haar rechten en/of verplichtingen onder de

Huurovereenkomst en/of het eigendomsrecht op het object geheel of gedeeltelijk (al dan niet door middel van

contractsoverneming) te verkopen, over te dragen of anderszins te vervreemden. Huurder verleent hierbij bij voorbaat zijn

instemming en medewerking aan elke gehele of gedeeltelijke overdracht of overgang van EVENTUELE INCASSANT / DERDE

’s rechten en/of verplichtingen uit de Huurovereenkomst.

22.2 EVENTUELE INCASSANT / DERDE is bevoegd, op elk gewenst tijdstip haar rechten en vorderingen uit de

Huurovereenkomst en/of haar rechten op het object geheel of gedeeltelijk te verpanden of anderszins te bezwaren.

23 Gebruik en bescherming van persoonsgegevens

23.1 Indien Huurder als natuurlijk persoon een éénmanszaak drijft of een maatschap of vennootschap is met natuurlijke

personen als maten/vennoten of indien Huurder een rechtspersoon is en de persoonlijke informatie betreft zijn directeuren,

aandeelhouders of andere functionarissen (indien natuurlijke personen), zijn de volgende bepalingen van dit artikel van

toepassing. Voor de toepassing van dit artikel worden onder “Huurder” mede verstaan de directeuren, aandeelhouders en

andere functionarissen van de rechtspersoon.

23.2 Door de ondertekening van de Huurovereenkomst, aanvaardt Huurder dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE

kredietonderzoek kan verrichten en gegevens kan inwinnen over Huurder en zijn vertegenwoordigers en andere partijen

betrokken bij de activiteit van Huurder. Deze gegevens kunnen door EVENTUELE INCASSANT / DERDE of de groep waartoe

EVENTUELE INCASSANT / DERDE behoort worden gebruikt voor de uitvoering van de Huurovereenkomst, het vervullen van

de op EVENTUELE INCASSANT / DERDE en/of de groep waartoe EVENTUELE INCASSANT / DERDE behoort rustende

wettelijke verplichtingen en het toezenden van informatie met betrekking tot de producten of diensten van EVENTUELE

INCASSANT / DERDE of de groep waartoe EVENTUELE INCASSANT / DERDE behoort.

23.3 Alle informatie betreffende de wijziging van de voorkeuropties inzake marketing en alle andere informatie betreffende de

verzamelde gegevens is beschikbaar in de Verklaring gegevensbescherming die beschikbaar is op de website van

EVENTUELE INCASSANT / DERDE

23.4 Voor elke vraag of een verzoek tot uitvoering van de ter beschikking staande rechten kan contact worden opgenomen met

EVENTUELE INCASSANT / DERDE via de adressen die in de hierboven vermelde link zijn opgenomen.

23.5 Huurder erkent en gaat ermee akkoord dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE informatie betreffende de

Huurovereenkomst kan gebruiken en uitwisselen met andere maatschappijen die deel uitmaken van de groep waartoe

EVENTUELE INCASSANT / DERDE behoort.

23.6 Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op natuurlijke personen

respectievelijk de directeuren, aandeelhouders of andere functionarissen van rechtspersonen die, in het kader van de

Huurovereenkomst, aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE een garantie of andere zekerheid verstrekken of een andere

verplichting jegens EVENTUELE INCASSANT / DERDE op zich nemen.

 

24 Naleving van de wet- en regelgeving betreffende de strijd tegen het witwassen van geld

24.1 Huurder is op de hoogte van het feit dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE activiteiten van ondernemingen gelegen in

lidstaten onderworpen aan embargo’s, sancties of gelijkaardige maatregelen met betrekking tot alle rechtsgebieden waar

EVENTUELE INCASSANT / DERDE een activiteit uitoefent, niet ondersteunt noch eraan deelneemt.

24.2 Huurder bevestigt dat hij geen enkel kantoor of investering heeft en geen enkele activiteit uitoefent of verwacht te gaan

uitoefenen in landen of regio’s onderworpen aan sancties, embargo’s of gelijkaardige maatregelen opgelegd door de US Office

of Foreign Assets Control (OFAC), de Europese Unie, de Franse regering, de Nederlandse regering of elke andere autoriteit

inzake sancties (momenteel met inbegrip van maar niet beperkt tot: Noord- Korea, Cuba, Syrië, Soedan, Iran en de Krimregio)

of, indien dit niet het geval is, hij EVENTUELE INCASSANT / DERDE behoorlijk ingelicht heeft dat hij kantoren, investeringen

heeft of activiteiten uitoefent of verwacht te gaan uitoefenen in landen of regio’s onderworpen aan de voormelde sancties of

embargo’s.

 

25 Kennisgevingen; adres en naamswijzigingen

25.1 Een kennisgeving onder de Huurovereenkomst wordt geacht rechtsgeldig te zijn gedaan indien afgegeven op, of

verzonden per post of per fax naar het bedrijfsadres van de betreffende partij dan wel het adres of het faxnummer genoemd in

de Huurovereenkomst en wordt geacht te zijn ontvangen, indien gedaan per koerier: bij afgifte, indien verzonden bij

aangetekende post: twee (2) werkdagen na terpostbezorging en indien verzonden per fax: één (1) werkdag na verzending van

de fax.

25.2 Huurder moet EVENTUELE INCASSANT / DERDE terstond mededeling te doen van elke naams- of adreswijziging. Voor

 

het geval Huurder dit nalaat of geen bekende woon- of vestigingsplaats heeft, kiest Huurder voor alle kennisgevingen,

betekeningen en aanzeggingen in het kader of ter uitvoering van de Huurovereenkomst domicilie ten kantore van EVENTUELE

INCASSANT / DERDE .

 

26 Verkoop en terughuur

26.1 Indien blijkens de Huurovereenkomst EVENTUELE INCASSANT / DERDE het object koopt en verkrijgt van Huurder en

vervolgens aan Huurder verhuurt, blijft het bepaalde in de artikelen 3.2 tot en met 3.4, 4.2 tot en met 4.4 en artikel 14.7 buiten

toepassing en wordt het object aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE geleverd met inachtneming van het bepaalde in artikel

26.2 en de bepalingen van de Huurovereenkomst.

26.2 Huurder staat er jegens EVENTUELE INCASSANT / DERDE voor in dat op de dag van het aangaan van de

Huurovereenkomst en de dag van levering van het object aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE , Huurder de volle juridische

en economische eigendom van het object heeft, dat het object vrij is van beslag, recht van terughouding, recht op afgifte of

levering, eigendomsvoorbehoud, pandrecht en enig ander beperkt recht en niet een bestanddeel is van een andere zaak, dat

het object juist en genoegzaam is omschreven in de Huurovereenkomst of een bijlage daarbij, dat het object in goede staat

verkeert, vrij is van gebreken of schade die het gebruik belemmeren, ten genoegen van Huurder functioneert en door Huurder

onvoorwaardelijk is geaccepteerd en dat het onderhoud aan het object regelmatig en tijdig is uitgevoerd overeenkomstig de

aanwijzingen van de leverancier casu quo fabrikant van het object.

 

27 Diverse bepalingen

27.1 De berekening door EVENTUELE INCASSANT / DERDE van elk bedrag dat Huurder uit hoofde van de

Huurovereenkomst of een andere overeenkomst aan EVENTUELE INCASSANT / DERDE verschuldigd is (daaronder mede

begrepen de huurtermijnen, de interim en voorfinancieringsvergoedingen en de Beëindigingssom) is, behoudens in geval van

kennelijke vergissing of bewijs van het tegendeel door Huurder, beslissend en bindend voor Huurder.

27.2 De omstandigheid dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE een recht of bevoegdheid onder de Huurovereenkomst of een

zekerheidsdocument niet of niet onmiddellijk uitoefent, betekent niet dat EVENTUELE INCASSANT / DERDE dit recht of die

bevoegdheid prijsgeeft.

27.3 Indien een bepaling van de Huurovereenkomst of een zekerheidsdocument ongeldig of niet afdwingbaar is, is deze

omstandigheid niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Huurovereenkomst of

dat zekerheidsdocument.

27.4 Een verwijzing in de Huurovereenkomst of een zekerheidsdocument naar een wettelijke bepaling houdt mede in een

verwijzing naar (i) die bepaling als van tijd tot tijd gewijzigd of opnieuw bij wet vastgesteld en (ii) alle uitvoeringsregelingen en

voorschriften die op die wettelijke bepaling zijn gebaseerd.

27.5 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van de Huurovereenkomst of deze Voorwaarden en vertalingen

daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

27.6 Indien de Huurovereenkomst namens Huurder door meerdere personen dient te worden ondertekend, kan ondertekening

op verschillende exemplaren plaatsvinden. Deze ondertekende exemplaren vormen dan tezamen de Huurovereenkomst.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN – Milieubeheer Nederland

 

28 Toepasselijk recht en bevoegde rechter De Voorwaarden en elke Huurovereenkomst zijn opgemaakt naar en worden

beheerst door Nederlands recht. Partijen komen ten gunste van EVENTUELE INCASSANT / DERDE overeen, dat de bevoegde

rechter te Amsterdam in eerste aanleg bevoegd is, kennis te nemen van en te beslissen op elk geschil voortvloeiende uit de

Huurovereenkomst. EVENTUELE INCASSANT / DERDE blijft echter bevoegd, rechtsvorderingen terzake van de

Huurovereenkomst tegen Huurder aanhangig te maken bij andere bevoegde rechterlijke instanties.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor het bemiddelen van energiecontracten

 

Algemeen:

De voorwaarden voor het bemiddelen van energiecontracten zijn van toepassing op alle door en met “Milieubeheer Nederland”, hierna te noemen “Intermediair”, e/o diens rechtsopvolgers, gesloten overeenkomsten met betrekking tot energie bemiddeling en leveranties t.b.v. de opdrachtgever. 

 

Begrippen & Definities:

Opdrachtgever: Eenieder welke aan Milieubeheer Nederland een opdracht en volmacht verstrekt middels ondertekening van het opdracht- machtigingsformulier ten behoeve van bemiddeling en levering van energie en gas;

Overeenkomst: De overeenkomst tot opdracht en machtiging inhoudende het verzoek van de opdrachtgever aan Milieubeheer Nederland tot bemiddeling, levering, informatie deling, informatie opvragen bij derden en eventueel analyse van energie en energieverbruik; 

Energiebemiddeling: De bemiddeling tussen opdrachtgever en leverancier van energie en gas bij het tot stand komen van de Leveringsovereenkomst;

Energiemanagement: De uitvoering van analyse en monitoring van het energieverbruik door opdrachtgever middels separate facturering;

Leverancier: De leverancier (derde partij) welke daadwerkelijk energie aan opdrachtgever levert conform Leveringsovereenkomst;

Leveringsovereenkomst: (of iedere andere overeenkomst) tussen Opdrachtgever, eventueel middels machtiging gegeven en een leverancier voor de inkoop en levering van energie en gas;

CER: Contract Eind Register;

CAR: Centraal Aansluitingen Register;

Partijen: De Opdrachtgever en Milieubeheer Nederland;

Voorwaarden: De door de Leverancier en door Milieubeheer Nederland te hanteren “Algemene Voorwaarden” en eventuele separate voorwaarden voor levering van energie en gas van een Leverancier; 

Opdrachtformulier: Het formulier waarmee de Opdrachtgever Milieubeheer Nederland opdracht geeft en machtigt tot handelingen voor bemiddeling en eventueel management van energie en gas.

Deze voorwaarden energie en gas zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende (rechts)handelingen alsmede op de machtigingen middels het opdrachtformulier / akkoordverklaring energie en gas / Akkoord verklaring nota check / akkoord verklaring

De door Opdrachtgever e/o door derde partijen te hanteren algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij Milieubeheer Nederland hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord is gegaan.

In geval van onverenigbaarheid of discrepantie tussen de Voorwaarden Energie en de Overeenkomst, prevaleert hetgeen is overeengekomen op de overeenkomst.

 

De overeenkomst

Energiediensten geschieden uit hoofde van een persoonlijk of telefonisch consult.

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Milieubeheer Nederland bevoegd tot:

Aanpassen van gecontracteerde vermogens en gecontracteerde capaciteiten;

Bestaande Leveringsovereenkomst(en) te beëindigen en/of nieuwe Leveringsovereenkomst(en) aan te gaan;

Opvragen van gegevens: Bij de huidige leverancier; Bij een voormalig leverancier;

Informatie opvragen uit het CER en

Aanpassen van factuuradres en contractvolumes;

Ondertekenen van offertes, aanbiedingen, verklaringen en leveringsovereenkomsten bij de huidige of toekomstige energieleverancier(s)

Milieubeheer Nederland is bevoegd om namens Opdrachtgever Leveringsovereenkomst(en) te aanvaarden. Opdrachtgever verklaart kennis genomen te hebben van deze Voorwaarden Energie en hiermee akkoord te gaan.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Milieubeheer Nederland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

De Opdrachtgever is verplicht Milieubeheer Nederland binnen 1 (één) maand na totstandkoming van de Overeenkomst informatie te verschaffen over de aanwezige meters en het verbruik van elektriciteit en/of gas, alsmede alle overige informatie die Milieubeheer Nederland redelijkerwijs nodig heeft om de Overeenkomst uit te voeren. Wanneer Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, is Milieubeheer Nederland gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of om de informatie te verkrijgen van de Leverancier. De kosten van de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst en de kosten van het inwinnen van informatie, die hiervan het gevolg zijn, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

De duur van de Overeenkomst wordt automatisch verlengd indien de looptijd van de Leveringsovereenkomst de looptijd van de Overeenkomst overschrijdt. De nieuwe einddatum van de Overeenkomst is in dat geval tot 6 maanden na het verstrijken van de einddatum van de Leveringsovereenkomst.

De Overeenkomst kan door Milieubeheer Nederland te allen tijde worden opgezegd met inachtneming vaneen opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand.

Na beëindigen van de Overeenkomst vervallen alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst op het moment, dat de Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan Milieubeheer Nederland heeft voldaan.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijk uitvoering noodzakelijk is om de inhoud van de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen de Overeenkomst zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 1 (één) maand, in onderling overleg de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen.

Indien de Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst zodanig wenst te wijzigen dat de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is, is Milieubeheer Nederland bevoegd de Overeenkomst op te zeggen zonder dat zij daardoor aansprakelijk wordt jegens de Opdrachtgever.

Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan he tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Milieubeheer Nederland is verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

De leveringsverplichting van Milieubeheer Nederland bestaat (slechts) uit het bemiddelen uit hoofde van deze Milieubeheer Nederland is in geen geval aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming jegens de Opdrachtgever anders dan ter zake deze leveringsverplichting.

Ter zake van tekortkomingen in de nakoming van haar leveringsverplichting is/ zijn de door Milieubeheer Nederland ingeschakelde derde(n),  is aansprakelijkheid van Milieubeheer Nederland voor indirecte schade gevolg- en/of bedrijfsschade te allen tijde uitgesloten.

Elke aanspraak van de Opdrachtgever op schadevergoeding dient door de Opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend bij Milieubeheer Nederland, binnen vijftien werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden dan wel binnen vijftien werkdagen na de datum waarop de schade redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden.

In alle gevallen waarin Milieubeheer Nederland gehouden is tot betaling van schadevergoeding is het daarmee gemoeide bedrag per gebeurtenis en per jaar beperkt tot maximaal het (definitieve) totaalbedrag dat Milieubeheer Nederland de Opdrachtgever factureert/ heeft gefactureerd voor de maand waarin de schade is geconstateerd.

Opdrachtgever vrijwaart Milieubeheer Nederland tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

 

Exclusiviteit

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, heeft Milieubeheer Nederland volledige exclusiviteit ten aanzien van alle werkzaamheden voor Opdrachtgever op het gebied van Energie en energie gerelateerde producten en diensten.

 

Geheimhouding & acquisitie

Milieubeheer Nederland zal alle mededelingen door de Opdrachtgever gedaan in het kader van de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen, voor zover Milieubeheer Nederland daartoe redelijkerwijs verplicht is.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om mededelingen gedaan door Milieubeheer Nederland in het kader van de Overeenkomst, aan derden door te geven. De Opdrachtgever is verplicht de schade die hieruit voortvloeit voor Milieubeheer Nederland te vergoeden.

Na sluiting van een Overeenkomst tussen Milieubeheer Nederland en Opdrachtgever, is Milieubeheer Nederland gerechtigd om de (firma)naam van Opdrachtgever en eventuele geanonimiseerde verbruiksgegevens op haar referentielijst te plaatsen en om deze lijst te gebruiken bij de verdere acquisitie.

Milieubeheer Nederland is niet verplicht mededelingen aan Opdrachtgever te doen in het kader van de door haar gehanteerde inkoopstrategieën en partijen alsmede haar bedrijfsvoering daaromtrent, tenzij Milieubeheer Nederland daartoe wettelijk verplicht is.

 

Overdracht

De Opdrachtgever stemt ermee in dat de Overeenkomst van kracht blijft indien de rechtsvorm van Milieubeheer Nederland wordt omgezet in een andere rechtsvorm en/of handelsnaam.

De Opdrachtgever kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Milieubeheer Nederland zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet overdragen aan derden. Voor het geval Milieubeheer Nederland haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde dient of wenst over te dragen, verleent de Opdrachtgever bij voorbaat hiervoor zijn toestemming.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze voorwaarden energie en op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van topassing.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze voorwaardenenergie zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Zutphen.

 

Wijziging van deze voorwaarden energie

Deze voorwaarden energie kunnen door Milieubeheer Nederland worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking 10 (tien) dagen nadat de Opdrachtgever hiervan toereikend in kennis is gesteld (tenzij in deze bekendmaking een latere datum voor in werking treden wordt vermeld). Onder toereikend wordt in deze verstaan: rechtstreeks telefonisch of per mail of door aankondiging in een dagblad of door plaatsing op de website van Milieubeheer Nederland.

Wijzigingen van deze voorwaarden energie gelden ook ten aanzien van reeds akkoord bevonden Overeenkomst.

In geval Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de nieuwe voorwaarden energie, dient Opdrachtgever dit binnen 30 (dertig) dagen na de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden energie schriftelijk aan Milieubeheer Nederland kenbaar te hebben gemaakt. 

Statuaire gegevens

Contactpersoon: Tim uit den Bogaard

kvk nummer: 68956517

Handelsnaam: Millieubeheer Nederland

Adres: Mercuriusweg 1, 7202BS Zutphen

SBI: 70221

Telefoonnummer: 0575 745 012

Datum van oprichting: 08-06-2017

 

MBNL-LOGO

Een expert gaat je helpen met besparen

We gebruiken je gegevens alleen om vrijblijvend contact op te nemen.